Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
Ul. Wojska Polskiego 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 14 65 fax:074 811 09 80

Organizacja podmiotu

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ



 

W S T Ę P



Wdrażanie reformy oświaty wymaga sprawnego rozwiązywania problemów na każdym szczeblu zarządzania. Umiejętność ta w znacznym stopniu decyduje o skuteczności realizacji zamierzonych celów, czyli o powodzeniu wdrażania reformy. Stąd też potrzeba nie tylko aktualizacji wiedzy, ale także nabywania umiejętności w prawnym i sprawnym działaniu. Jedną z wprowadzonych przez reformę zmian jest zmiana struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej wymagającej merytorycznych zmian w statucie szkoły. Zmiany te wprowadza obecna treść statutu.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Typ i nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr1 im. gen. Józefa Bema

 2. Siedzibą Szkoły Podstawowej Nr1 w Bystrzycy Kłodzkiej jest budynek nr8 położony

Przy ul. Wojska Polskiego na działce nr 502 i 510.

 1. Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 4 stycznia 1993r. zakładający z dniem

czerwca 1991r. publiczną szkołę podstawową o nazwie:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Bystrzycy Kłodzkiej Wydany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr1 w Bystrzycy Kłodzkiej jest Gmina

Bystrzyca Kłodzka.

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląskie

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 1. Szkoła jest sześcioletnią szkoła podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI,

a nauka w niej jest obowiązkowa i bezpłatna.

 1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną.

 1. Szkoła posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Szkoła Podstawowa Nr1 im. gen. Józefa Bema ul. Wojska Polskiego 8

57-500 Bystrzyca Kłodzka Regon 000850081 oraz

Szkoła Podstawowa Nr1 ul. Wojska Polskiego 8

57-500 Bystrzyca Kłodzka Regon 000850081

§ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 1. Cele i zadania szkoły:

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1991r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity z 1996r. Dz. U. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej poprzez:

 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

 • udział w konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych,

 • uczestnictwo w życiu kulturalnym,

 • systematyczny kontakt z nauczycielami biblioteki i świetlicy, opiekunami pracowni

 • komputerowej, opiekunem samorządu i pedagogiem,

 • poradnictwo pedagogiczne,

 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

 • nauczanie indywidualne.

 

   1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

 • systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów realizowanie programu

 • wychowawczego szkoły,

 1. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb Poprzez:

 • organizowanie zajęć świetlicowych,

 • umożliwienie spożywania posiłków (obiadów) i szklanki mleka,

 • zapomogi z OPS i innych darczyńców,

 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

 • prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

 • prowadzenie zajęć logopedycznych,

 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,

 • umożliwienie opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających i wymagających takiej opieki.

 1. umożliwia absolwentom szkoły dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym,

 • zadania, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bystrzycy Kłodzkiej uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły w miarę posiadanych środków poprzez:

 • zatrudnionych w szkole:

  • nauczycieli niezbędnych specjalności,

  • nauczycieli wychowawców świetlicy,

  • pedagoga,

  • bibliotekarza,

  • pracowników administracyjno –biurowych,

  • pielęgniarki,

  • systematyczną współpracę z:

  • jednostką samorządu terytorialnego,

  • komisariatem policji,

  • miejscowymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi,

  • miejscową poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

§ 3

O R G A N Y S Z K O Ł Y

 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski.

 

1.a Szkołą kieruje dyrektor

 1. funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.

 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:

 • kieruje bieżącą działalnością nauczycieli i wychowawców,

 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

 • przewodniczy radzie pedagogicznej,

 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,

 • niezgodne wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

 • powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły, nie będącymi nauczycielami,

 • realizuje budżet szkoły,

 • opracowuje arkusz organizacyjny szkoły,

 • dba o powierzone mienie,

 • dokonuje oceny pracy nauczycieli,

 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne o zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego,

 • reprezentuje szkołę z zewnątrz,

 • tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji,

 • współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i ze związkami zawodowymi,

 • rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

 • przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych uczniów,

 • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 • prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • powołuje komisje kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

 • wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania w przypadku uzyskania przez nauczyciela w trakcie pracy zawodowej wyższego poziomu wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego zgodnie z art. 97 K.N.,

 • podejmuje decyzje o skróceniu stażu nauczycielom kontraktowym (Ustawa z 23.08.2001r. tzw. „czyszcząca” Dz. U. Nr 111 poz. 1194).

 

 1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za przestrzeganie postanowień statutu szkoły.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora.

 3. Zakres kompetencji wicedyrektora ustala dyrektor szkoły w formie pisemnej jako oddzielny dokument.

 4. W razie nieobecności dyrektora szkołą kieruje wicedyrektor.

1.b Rada pedagogiczna:

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr1 w Bystrzycy Kłodzkiej jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

 3. Uchwały rady podejmowane są zwykle większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady.

 4. Członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.

 5. Uchwały rady mają charakter aktu prawnego.

 6. Ponadto rada:

  • zatwierdza plan pracy szkoły

  • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

  • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  • ustala organizację szkolenia zawodowego nauczycieli,

  • występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,

  • deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

  • opiniuje tygodniowy podział godzin,

  • opiniuje projekt planu finansowego,

  • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,

  • wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

1.c Rada rodziców

   1. szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:

  • kadencję, tryb powoływania i odwoływania rady rodziców,

  • organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

  • tryb podejmowania uchwał,

  • zasady wydawania funduszy,

  • opracowuje regulamin, który zatwierdza, zebranie ogólne.

  1. występuje do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty.

  2. udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu.

  3. działa na rzecz stałej poprawy bazy.

  4. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.

  5. współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.

  6. współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.

  7. deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora.

  8. przedstawiciele o których mowa, wybierani SA na zebraniu ogólnym w trybie określonym w regulaminie pracy rady.

1.d Samorząd uczniowski:

a) reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

- organizowania, klasyfikowania i promowania,

- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

 • trzy sprawdziany w ciągu tygodnia i nie więcej niż jeden dziennie,

 • tygodniowe uprzedzenie o zamiarze sprawdzianu.

b) przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, między innymi:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

- prawo do organizacji życia szkolnego,

- prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

- prawo do uzasadnienia ocen przez nauczycieli,

c) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.



 

 1. Osobami uprawionymi do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków

w zakresie praw i obowiązków majątkowych są:

- dyrektor,

- główny księgowy.

 1. W szkole działają ponadto:

a) Szkolny Klub Europejczyka, zasady organizacyjne i program działania klubu określają członkowie klubu i opiekun.

b) Szkolna Komisja Wychowawcza zwana dalej „Komisją”:

- stałymi członkami Komisji są:

• pedagog szkolny jako przewodniczący,

• opiekun samorządu,

• przedstawiciel Rady Rodziców,

• wychowawca ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana,

• rodzic lub opiekun ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana,



 

- w skład komisji przewodniczący może powołać w miarę potrzeb:

• przedstawiciela Komisariatu Policji (inspektora ds. nieletnich).

• zawodowego Kuratora Sądowego.

• przedstawiciela dyrekcji szkoły

- Komisja rozpatruje sprawy wychowawcze uczniów, skierowane przez wychowawcę lub pedagoga.

- Szkolna Komisja Wychowawcza może zastosować następujące rodzaje kar:

• upomnienie ucznia wobec rodzica,

• przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły lub innej szkoły w miejscu zamieszkania ucznia.

 

- Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę zachowania.

- Od udzielonej przez Komisję kary rodzic lub opiekun ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 5 dni.

- Decyzja dyrektora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 1. Współdziałanie organów szkoły.

a) Zasada współdziałania organów szkoły wynika z ich zadań podstawowych określonych w niniejszym statucie,

b) Zakres kompetencji poszczególnych organów wynika z treści Ustawy o Systemie Oświaty.

§ 4

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprawy sporne wśród członków rady rozstrzyga dyrektor szkoły, który ponadto:

a) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

b) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, a rodzicami oraz uczniami i nauczycielem,

c) zawiesza uchwały rady pedagogicznej lub rady rodziców (sprzecznych z prawem oświatowym lub interesem szkoły) i przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu

§ 5

ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

 1. szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 3. Liczbę uczniów w oddziale i podział na grupy na niektórych przedmiotach

określają odrębne przepisy.

 1. Podział na grupy, o których mowa w pkt.5 przy liczbie uczniów mniejszej

od określonych w przepisach może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.

 1. Tworzenie nowego oddziału (dotyczy klas I) przy liczbie uczniów mniejszej

niż określają przepisy (18) wymaga zgody organu prowadzącego szkołę.

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są oddzielnie

dla dziewcząt i chłopców.

 1. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć i ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze

prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 2. Niektóre zajęcia np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, kół zainteresowań, mogą być prowadzone w grupach oddziałowych zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej szkoły i uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 3. W szkole działa biblioteka i świetlica.

§ 6

B I B L I O T E K A

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły,

doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy

pedagogicznej wśród rodziców.

 1. Do zadań bibliotekarza należy:

 1. opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

 2. prowadzenie katalogu numerowego i alfabetycznego,

 3. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

 4. organizowanie konkursów czytelniczych,

 5. przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa

poszczególnych klas,

 1. współpraca z nauczycielami szkoły,

 2. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,

 3. zakup i oprawa książek,

 4. przygotowanie odpowiedniej literatury wg zapotrzebowań nauczycieli,

 5. współpraca z dyrektorem szkoły w sprawie organizacji zastępstw za nieobecnych

nauczycieli.

§ 7

Ś W I E T L I C A S Z K O L N A

 1. Świetlica szkolna utworzona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać

w szkole ze względu na dojazdy oraz oczekujących na odbiór przez rodziców

pracujących z pierwszeństwem dla uczniów klas I-III.

 1. Świetlica jest czynna od 700 do 1530.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wiekowych. Grupa wychowawcza

winna liczyć średnio 25 wychowanków.

 1. Nauczyciele świetlicy współpracują z dyrektorem szkoły w sprawie organizacji

zastępstw za niektórych nauczycieli.

 

§ 8

N A U C Z Y C I E L E – P R A C O W N I C Y

A D M I N I S T R A C Y J N O – O B S Ł U G O W I - R O D Z I C E

- U C Z N I O W I E

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi

określają odrębne przepisy.

 1. Dla właściwego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące stanowiska

pracowników administracyjno-obsługowych:

 1. sekretarza szkoły,

 2. głównego księgowego,

 3. referenta,

 4. sprzątaczki,

 5. dozorcy-konserwatora,

 6. woźnego szkoły,

 7. palacza.

 1. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza

dyrektor, dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

zgodnie z Ustawami:

a) o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

b) Kartą Nauczyciela

6. Do szczególnych obowiązków nauczycieli należy:

a) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bhp,

b) przestrzeganie zapisów statutowych,

c) zapoznawanie się z aktualnymi przepisami oświatowymi,

d) współpraca z rodzicami, pedagogiem, pielęgniarką,

e) w czasie zajęć o zwiększonym ryzyku egzekwowanie przestrzeganie regulaminów i przepisów bhp,

f) sprawdzanie obecności uczniów,

g) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

h) przygotowanie się do zajęć wg przyjętego w szkole zwyczaju,

i) stosowanie zasady oceniania uczniów zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami:

• wewnątrz szkolnym systemem oceniania, ( Załącznik nr1)

j) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

k) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzony sprzęt i pomoce,

l) aktywne uczestniczenie w szkolnych posiedzeniach rad pedagogicznych,

ł) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach działań pozalekcyjnych,

7. Nauczyciele tego samego przedmiotu lub pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

8. Pracą zespołu kieruje powołany przez radę pedagogiczną kierownik zespołu.

9. Do zadań zespołu należy:

a) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji,

b) opracowanie sposobu osiągnięć uczniów,

c) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,



 

10. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.

11. Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w szkole.

12. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy, chyba, że:

• Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowna prośbę o zmianę.

13. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

14. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 14 winien:

a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie parorodzinne,

c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

e) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

f) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

g) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

h) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp.,

i) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

j) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

k) powiadomić o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przez zakończeniem okresu,

l) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych przez wpis do zeszytu przedmiotowego,

m) uczestniczyć w zebraniach (wywiadówkach).



 

15. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne i opinie).

16. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej i pedagoga szkolnego.

17. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 do 12 roku życia.

18. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychiczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

19. Decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

20. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną rozpoczęcie spełniani obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

21. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgoda rodziców.

22. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

23. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

24. Uczniowie, którzy ukończyli kl. VI, kontynuują naukę w gimnazjum.

 

§ 9

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Uczeń szkoły ma prawo do:

a) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

c) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,

d) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

e) poszanowania swej godności,

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

h) korzystania z pomocy doraźnej,

i) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

j) nietykalności osobistej,

k) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

l) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

ł) reprezentowania szkoły na konkursach, przeglądach i zawodach

m) wolności wypowiadania swoich poglądów,

n) tworzenia własnych organizacji oraz działania w Samorządzie Uczniowskim.



 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

b) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

c) naprawiać wyrządzone szkody materialne,

d) przestrzegać zasad kultury współżycia,

e) wystrzegać się szkodliwych nałogów,

f) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

g) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym przez społecznie akceptowane formy.



 

3. Uczeń może otrzymać w miarę posiadanych przez szkołę środków:

a) nagrody i wyróżnienia za:

- rzetelną naukę i prace na rzecz szkoły,

- wzorową postawę,

- wybitne osiągnięcia,

b) pomoc losową

4. Nagrody przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród:

a) pochwała wychowawcy i opiekuna samorządu,

b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c) dyplom,

d) nagrody książkowe,

e) wpis do Kroniki Szkolnej.



 

6. Przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami i odznaki wzorowego ucznia.

a) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

b) przy spełnianiu kryteriów wymienionych w podpkt.(a) uczeń otrzymuje uchwałą Rady Pedagogicznej za I semestr danego roku szkolnego wyróżnienie w postaci przyjętej w szkole odznaki „wzorowy uczeń” na uroczystej akademii w obecności rodziców.

7. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:

a) upomnienie wychowawcy wobec klasy,

b) upomnienie dyrektora,

c) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

d) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

e) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

f) skierowanie ucznia na szkolną komisję wychowawczą,

g) przeniesieni do innej równoległej klasy.

8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od otrzymania kary.

9. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej dyrektora.



 

§ 10

PRAWA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

1. Rodzice i prawni opiekunowie mają prawo do współpracy z wychowawcą i nauczycielami w sprawach dydaktycznych i wychowawczych swego dziecka, a szczególnie do:

a) bycia informowanym o postępach dziecka w nauce i sprawowaniu po każdym semestrze, a w przypadkach szczególnych (gdy wymaga tego dobro dziecka) w każdym czasie.

b) udziału w zajęciach swego dziecka za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia,

c) dostępu do dowodów świadczących o postępach w nauce swego dziecka,

d) wypowiadania swoich spostrzeżeń i uwag na temat postępów w nauce i sprawowaniu swego dziecka.

2. Rodzice zachowują prawo do uczestnictwa w uroczystościach i zebraniach organizowanych przez dyrekcję i wychowawcę oraz prawo do czynnego udziału w strukturach przewidzianych dla rodziców (rady rodziców lub rady szkoły) na zasadach obowiązującego regulaminu.

§ 11

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1

 

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

II. Definicja

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną,

Które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:

- na terenie szkoły,

- poza terenem szkoły ( wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”),

III. Cele procedury

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

IV. Zakres

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

V. Osoby odpowiedzialne

Nauczyciele

Dyrektor

Pracownicy niepedagogiczni

VI. Opis działań

1. Pracownik szkoły, który przyjął wiadomość o wypadku ucznia:

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury),

2. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia pielęgniarkę, rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.

3. Przy lekkich przypadkach (brak ważnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiają rodzica zdarzeniu ustala z nim lub pielęgniarką:

a) potrzebę wezwania pogotowia,

b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

c) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.

Informacje o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka wzywa pogotowie ratunkowe.

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

7. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje nauczyciel pod opieką, którego znajdował się uczeń.

9. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego

a) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,

d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor,

e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową:

- przesłuchuje poszkodowanego ucznia ( w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół przesłuchania

- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców

- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku ( dotyczy sytuacji określonej w pkt8)

- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek

- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku

- sporządza protokół powypadkowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do procedury,

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.

f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,

g) z treścią protokołu powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole

- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,

- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,

- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole,

- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu ( są o tym informowaniu przy odbieraniu protokołu),

- zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,

- zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

• niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego

• sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

- zastrzeżenia rozpatruje szkoła, po rozpatrzeniu zastrzeżeń dyrektor szkoły może:

• zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych

• powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

11. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

12. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

VII. Techniki i narzędzia monitorowania

1. Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu szkoły – pod względem bhp).

2. Analiza dokumentacji (Rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).

VIII. Sposoby gromadzenia danych

„Rejestr wypadków”

Dokumentacja powypadkowa

Protokoły pokontrolne dyrektora szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli.

IX. Ewaluacja

Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja procedury.

X. Sposób prezentacji wyników

Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas Posiedzeń rady pedagogicznej szkoły.

Procedura przyjęta do realizacji w Szkole Podstawowej Nr1 przez Rade Pedagogiczną 27.06.2007r.

 

Załącznik nr 1 do Procedury postępowania

W sytuacji zaistnienia wypadku ucznia



OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH

1. Należy pamiętać, ze udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu Karnego)

2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.

 1. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.

 2. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją

zawiadamiając placówkę służby zdrowa lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.

 1. Poszkodowanemu należy zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby,

w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.

Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.

 1. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku,

zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).

 1. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.

 2. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić,

 3. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci

płynnej ani stałej (tabletki).

 1. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny

zmieniać pozycji poszkodowanego.

12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

 

§ 12

S T R Ó J U C Z N I Ó W

 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa jednolity strój uczniów Szkoły.

 1. Obowiązek noszenia jednolitego stroju przez uczniów na terenie Szkoły ustala się

od 1 września 2007r.

 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców może

Określać dni, w których uczniowie zwolnieni są od noszenia jednolitego stroju (np. w dni, w których temperatura zewnętrzna i w pomieszczeniach przekracza 30ºC lub w inne dni ważne dla szkoły typu Dzień Sportu, Święto Szkoły itp.).

 

§ 13

R A D A R O D Z I C Ó W

 1. Dotychczasowa Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr1 w Bystrzycy Kłodzkiej

do dnia 31 października 2007 przeprowadzi wybory do nowej Rady Rodziców z uwzględnieniem treści art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty i art. 4 Ustawy nowelizacyjnej.

 1. Nowo wybrana Rada Rodziców dokona odpowiednich zmian w swoim regulaminie

Z uwzględnieniem założeń zawartych w art. Ustawy o Systemie Oświaty wymienionych w pkt. 1 § 13.

 1. Skład i kompetencje Rady Rodziców określają art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty i art. 4 ustawy nowelizacyjnej.

 1. Odpowiedzialność za prowadzenie prac wynikających z pkt.: 1,2 i 3§ 13 ponosi

Przewodniczący Rady Rodziców.

 1. Z chwilą powołania „nowej” Rady Rodziców zgodnie z wytycznymi ustawy

Nowelizacyjnej przestaje obowiązywać treść pkt. 1c§ 3.

§ 14

UZUPEŁNIENIE § 9 PKT 2 STATUTU

 1. Do punktu 2 w § 9 statutu Szkoły wprowadza się podpkt. h zobowiązujący uczniów

Szkoły do:

- przygotowania się do zajęć lekcyjnych,

- właściwego zachowania się w trakcie zajęć lekcyjnych i w czasie pobytu w szkole,

- dokonywać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach zgodnie z przyjętą normą w planie szkoły,

- noszenie przyjętego przez szkołę jednolitego stroju (§12) na terenie szkoły,

- korzystania z telefonów może odbywać się wyłącznie w czasie przerw, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela lub wychowawcy,

- szkoła nie odpowiada za zgubione lub skradzione telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny przynoszony przez uczniów na teren szkoły (np. odtwarzacze MP3, aparaty cyfrowe, itp.)

§ 15

ZESPÓŁ KIEROWNICZY SZKOŁY

 1. W § 3 Statutu Szkoły pkt. 1 dodaje się podpkt e dotyczący tworzenia zespołu

Kierowniczego szkoły jako organ wspomagający poczynania Dyrektora Szkoły.

 1. Zespół kierujący szkołą powołuje dyrektor Szkoły.

3. W skład zespołu kierowniczego Szkoły wchodzą (oprócz Dyrektora):

a) zastępca dyrektora,

b) przedstawiciele związków działających w szkole,

c) kierownicy zespołów przedmiotowych.

4. Kompetencje zespołu kierującego Szkoły określa Dyrektor Szkoły.

5. Do głównych zadań Zespołu należy:

a) pomoc w podejmowaniu przez Dyrektora Szkoły strategicznych decyzji w dzieleniu:

- budżetu,

- typowania kandydatów do Nagród Dyrektora, Burmistrza, Kuratora i Ministra Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- typowania kandydatów do odznaczeń państwowych i resortowych,

- tworzenie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

- tworzenie planu konferencji szkoleniowych.

§ 16

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

1. Rada Pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców podejmuje uchwałę, w której ustala zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2007/2008.

2. W roku szkolnym 2007 Dyrektor Szkoły do dnia 31 maja podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników, które mają obowiązywać od roku 2007/2008.

W latach następnych termin ten upływa z dniem 31 marca.

3. Wybrany przez nauczycieli i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną program nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne.

4. Zmiany w zestawach mogą być wprowadzone w szczególnych przypadkach przez Radę Pedagogiczną na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców wyłącznie z początkiem roku szkolnego.

5. Dyrektor Szkoły przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym organizuje giełdę używanych podręczników szkolnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

3. Szkoła posiada własny sztandar i imię gen. Józefa Bema nadane przez Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu w 1980r.

4. Tekst statutu znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej i u dyrektora szkoły.

5. Organem kompetentnym do zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna Szkoły, jej bezwzględna większość tj. ¾ stanu przy obecności co najmniej 2/3 składu rady.

 1. Gospodarkę finansowo – materiałową prowadzi główny księgowy z innymi

pracownikami administracyjnymi szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

Załączniki:

Nr 1 Regulamin Oceniania Wewnątrzszkolnego

Nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceny Zachowania

 
 
Data zmiany: 2013-05-15, Data obowiązywania: 2013-05-15, Osoba odpowiedzialna: SP
Ilość odwiedzin: 2004